Descriere procedeu

 

Logo Izolația Termopol

Procedeul de izolare cu spumă poliuretanică constă în aplicarea prin pulverizare cu dispozitive de înaltă presiune, pe suprafaţa de izolat, a spumei de poliuretan preparată la faţa locului în instalaţii speciale, mobile.

Spuma de poliuretan se formează ca rezultat al reacţiei chimice între două componente lichide (poliol şi izocianat), încălzite şi aduse separat în jet, unde se amestecă în raport de 1:1, în volum. Amestecul de spumă se pulverizează pe suprafaţa suport. În funcţie de grosimea izolaţiei care urmează să fie realizată, se aplică un singur strat sau mai multe straturi suprapuse de spumă.

Amestecul aplicat se întăreşte în aproximativ 4 minute, formând un strat izolant de spumă rigidă de poliuretan.

Spuma rigidă, realizată cu acest procedeu, este un material pe bază de poliuretan, termo, fono şi hidroizolant, duro-plastic, cu structură celulară predominant închisă (având peste 90% celule închise)

Procedeul de izolare in situ utilizează sistemele de pulverizare cu izocianat tip Desmodur 44V20L şi poliol Baymer Spray 145 sau Baymer Spray 150 produse de concernul german Bayer – Divizia Bayer Material Science/Covestro. Elementele componente lichide ale spumei de poliuretan sunt:

componenta A: care este un amestec de polioli, agent de umflare tip HFC, catalizatori şi stabilizatori;

– componenta B: izocianat H, care este o grupare de difenil-metan-diizocianat (MDI).

Spuma rigidă de poliuretan, realizată in situ, poate avea grosimi diferite, conform prevederii proiectului de execuţie a lucrării de izolare.

Grosimea unui strat de spumă este cuprinsă între 10 şi 25 mm. Izolarea cu spumă rigidă din poliuretan se realizează în maxim cinci straturi succesive.

Procedeul permite realizarea izolării termice şi fonice şi impermeabilizarea, in situ, a construcţiilor, într-o singură operaţiune.

În situaţii în care izolaţia se aplică la exterior şi rămâne expusă agenţilor atmosferici şi radiaţiilor solare, ea se protejează cu vopsea rezistenta la U.V. sau poliuree.

Descrierea instalație

Instalaţia mobilă de executarea izolaţiei are următoarele componente principale:

  • autoutilitara de 3.5tone carosată, în interiorul benei aflându-se restul utilajelor
  • generator de curent de 380 V
  • compresor de aer,
  • echipament pentru încălzirea şi pomparea componentelor lichide ale spumei (utilaj dozator)
  • rezervor de polioli si rezervor de izocianat (butoaie materie primă)
  • pompe pneumatice
  • manşon cu trei furtunuri (câte unul pentru componente şi unul pentru aer comprimat) cu lungimi variabile între 15m și 120m
  • pistol de pulverizare

Identificarea produsului/procedeului

Procedeul se identifică prin elementele sale caracteristice.

Elementele componente ale spumei de poliuretan, poliolul şi izocianatul se livrează în butoaie metalice de 217-240 litri si 250 litri prevăzute cu etichetă CE pe care se specifică:

– denumirea/marca fabricantului;

– denumirea comercială a materialului;

– data şi numărul lotului de fabricaţie;

– instrucţiuni de transport, depozitare, utilizare;

– atenţionări riscuri

2.1. Domenii acceptate de utilizare în construcţii

Procedeul se utilizează la izolarea in situ a construcţiilor civile, industriale, agricole, noi sau existente, în condiţiile respectării prevederilor din reglementările tehnice româneşti în vigoare.

Procedeul de izolare cu spumă rigidă de poliuretan se poate aplica pe orice suprafaţă uzuală în construcţii, atât în exterior cât şi în interior, la izolarea acoperişurilor plane şi înclinate, pereţilor, elevaţiilor, pardoselilor, fundaţiilor precum şi la izolarea depozitelor, camerelor frigorifice, piscinelor etc.

Procedeul se poate utiliza inclusiv în medii industriale agresive.

Aprecieri asupra produsului

Aptitudinea de exploatare în construcţii

Izolaţia realizată prin procedeu îndeplineşte cerinţele din Legea nr. 10/1995, modificată cu Legea nr. 123/2007, privind calitatea în construcţii în ceea ce priveşte:

Rezistenţă mecanică şi stabilitate

Izolarea in situ cu spumă rigidă de poliuretan nu influenţează rezistenţa şi stabilitatea generală a construcţiei la care se aplică.

Securitate la incendiu

Izolaţia din spumă rigidă de poliuretan POLIURETAN SPRAY se încadrează în clasa de reacţie la foc E-d2 (C4).

Igienă, sănătate, mediu

Produsele puse în operă nu conţin substanţe chimice periculoase (biocide, bacterii, mucegaiuri, fungi, ciuperci, viruşi etc) şi nu sunt clasificate ca periculoase conform HG 1408/2008, cu completările ulterioare ale HG 933/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a produselor periculoase. La punerea în operă se respectă instrucţiunile producătorului şi cerinţele normelor metodologice de aplicare a legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă conform HG 1425/2006 cu modificările din 2010, care completează Legea 319/2006 „Legea securităţii şi sănătaţii în muncă”.

Dacă punerea în operă este în interior, spaţiile de lucru vor fi foarte bine ventilate.

Siguranţă în exploatare

Procedeul de izolare, realizat în condiţiile tehnice şi de siguranţă prevăzute de producător nu prezintă riscuri de accidentare pentru utilizatori. Datorită aderenţei foarte bune la orice tip de suprafaţă şi menţinerii proprietăţilor în timp, nu există risc de desprindere a spumei rigide de poliuretan de pe suportul pe care se aplică.

Economie de energie şi izolare termică

Izolaţia din spumă rigidă de poliuretan, aplicată in situ, are proprietăţi termoizolante ridicate care satisface exigenţele reglementate privind izolarea termică a construcţiilor civile, industriale şi agricole.

Coeficientul de conductivitate termică al spumei rigide de poliuretan aplicate in situ, are valoarea declarată ( λD ) de 0,0243 W/m.K

Coeficientul de transfer termic al ansamblului suport + termoizolaţie se determină de la caz la caz, ţinând seama de grosimea stratului de spumă de poliuretan aplicat şi de grosimea şi natura materialelor din care este realizat elementul suport. Termoizolarea cu spumă rigidă de poliuretan a elementelor de construcţii contribuie la obţinerea confortului termic şi la economia de energie în construcţii.

Stratul izolant din spumă rigidă de poliuretan cu structură celulară predominant închisă şi impermeabilă la apă, asigură şi izolarea hidrofugă a zonei de construcţii la care se aplică şi poate înlocui hidroizolaţia clasică.

Durabilitatea (fiabilitatea) şi întreţinerea

Izolaţia din spumă rigidă de poliuretan, realizată prin procedeu, cu structură celulară predominant închisă, are absorbţie de apă redusă, rezistenţă bună la uleiuri minerale, alcalii şi acizi diluaţi, gaze de eşapament, poluare industrială şi aderenţă foarte bună la toate tipurile de suprafeţe uzuale în construcţii.

În condiţii de exploatare normală, în domeniile specificate şi protejate de razele UV, durata de viaţă a izolaţiei din spumă rigidă de poliuretan este de cel puţin 25 de ani.

Izolaţia din spumă rigidă de poliuretan aplicată in situ nu necesită lucrări de întreţinere.

Fabricaţia şi controlul

Elementele componente lichide ale spumei rigide de poliuretan, utilizate de procedeu, sunt fabricate de firma Bayer în fabricile din Germania sau Spania.

Fabricarea se face pe linii tehnologice moderne, specifice realizării acestor produse, care asigură realizarea componentelor la parametrii ceruţi pentru acestea.

Controlul calităţii

Controlul intern al calităţii se execută după procedurile proprii ale producătorului, integrate în sistemul de management al calităţii.

Controlul calităţii se execută de-a lungul întregului proces de fabricaţie şi cuprinde controlul materiilor prime, controlul reţetelor, a procesului tehnologic de execuţie şi controlul produselor finite.

La recepţia materiilor prime se verifică conformitatea acestora cu documentele însoţitoare emise de furnizori.

În cursul fabricaţiei se verifică respectarea reţetei şi a tehnologiei de obţinere.

Verificarea calităţii produselor finite se face pe loturi, efectuându-se testări atât pe componentele lichide, poliol şi izocianat (densitate, vâscozitate, compoziţie chimică) cât şi pe spuma de poliuretan obţinută (temperatură, timpul de formare a pastei şi a gelului, densitatea, timpul de întărire, aderenţa la suport).

Executantul procedeului, firma SC PMC&CO SRL, dispune de un sistem propriu de management al calităţii.

Punerea în operă

Lucrările de izolare a construcţiilor cu spumă rigidă de poliuretan aplicată in situ se execută fără dificultăţi particulare, într-o lucrare de precizie normală, cu personalul calificat Termopol, în condiţiile respectării instrucţiunilor de punere în operă prevăzute de firma producătoare Bayer. Pentru prepararea şi aplicarea in situ a a izolaţiei din spumă rigidă de poliuretan se utilizează instalaţii de înaltă presiune.

În timpul aplicării spumei, temperatura mediului, respectiv umiditatea acestuia trebuie

să fie minim +50C, respectiv maxim 70%.

La aplicarea spumei, temperatura suportului respectiv umiditatea acestuia trebuie să fie minim +50C, respectiv maxim 4%.

Înainte de aplicarea spumei se verifică starea suprafeţei suportului. Aceasta trebuie să fie curată, uscată, fără praf, impurităţi şi grăsimi. Dacă suportul este metalic, după curăţarea prealabilă a acestuia, pentru asigurarea unei aderenţe bune a spumei se recomandă aplicarea în prealabil a unui strat de grund.

Operaţiile principale ale procedeului de izolare sunt următoarele:

– curăţarea suprafaţei de lucru şi verificarea stării de uscare a acesteia;

– pornirea generatorului de curent de 380 V;

– pornirea compresorului de aer;

– pornirea instalaţiei de încălzire şi pompare;

– reglarea instalaţiei de încălzire în funcţie de temperatura ambiantă, temperatura suprafeţei de izolat şi de temperatura componentelor lichide din rezervoare (bidoane);

– derularea furtunurilor;

– acţionarea pistolulului şi pulverizarea amestecului de spumă pe suprafaţa de lucru.

În momentul în care se acţionează pistolul de aplicare a amestecului se pornesc cele două pompe pneumatice, dispuse, una în bidonul de poliol iar cealaltă în bidonul de izocianat, care împing lichidele din bidoane în rezervorul instalaţiei de încălzire.

Din rezervor, lichidele sunt împinse cu pompele proprii la pistol, prin două furtunuri separate, încălzite electric. În faţa jetului de aer comprimat, se deschid concomitent accesele componentelor lichide, se reglează dozajul şi se pulverizează amestecul pe suprafaţa de lucru.

Eficienţa procedeului de izolare este influenţată, în special, de următorii factori:

– condiţiile atmosferice (temperatură, umiditate, vânt etc.);

– condiţiile suprafeţei suportului (temperatură, umiditate, tip material);

– reglajul utilajului de aplicare, adecvat condiţiilor existente;

– poziţia suprafeţei de lucru (orizontală, verticală, înclinată, acoperiş, subsol etc.);

– grosimea şi numărul straturilor aplicate.

Modul concret de aplicare a spumei poliuretanice se stabileşte pentru fiecare lucrare în parte, ţinând cont de următoarele recomandări:

– grosimea unui strat aplicat trebuie să fie 10-25 mm, având în vedere caracterul puternic exoterm al reacţiei de spumare;

– grosimea stratului de spumă se poate modifica variind viteza de aplicare şi/sau mărimea camerei de amestec a pistolului;

– pe suporturi reci primul strat să fie un grund subţire, generator de căldură, peste care se poate realiza stratul următor la parametrii prevăzuţi;

– temperatura în furtunuri să fie între +30 0C şi +50 0C, în funcţie de condiţiile de mediu;

– procedeul de izolare nu se aplică în condiţii atmosferice nefavorabile (precipitaţii, vânt);

– întrucât spuma rigidă aplicată în exterior capătă o culoare închisă şi devine casantă la acţiunea razelor UV, pentru aplicaţiile la exterior, suprafeţele izolate trebuie protejate impotriva razelor solare.

Executarea lucrărilor de izolare se face în condiţiile respectării prevederilor din fişele tehnice de securitate ale produselor, elaborate de producător.

După finalizarea lucrărilor de izolare, spuma poliuretanică se acoperă cu straturile de finisaj, în funcţie de natura aplicaţiei.

Ca măsuri de protecţia muncii, se folosesc echipamente adecvate de protecţie (salopetă, ochelari, mănuşi, încălţăminte de protecţie etc), pentru evitarea contactului soluţiei de pulverizare cu ochii şi cu pielea.

Controlul procedeului

Înainte de aplicarea spumei se verifică:

– starea tehnică a instalaţiei de pulverizare;

– termenul de valabilitate a componentelor;

– starea suprafeţei suportului;

– temperatura mediului, a suportului şi a componentelor din bidoane.

La începerea pulverizării spumei se verifică:

– temperatura furtunurilor componentelor;

– reglajul instalaţiei de pulverizare;

– aspectul şi grosimea stratului de spumă realizată.

După terminarea procesului de aplicare a spumei se verifică stratul izolant de spumă rigidă de poliuretan rezultat: aspect, grosime, aderenţa la suport, densitate.

Componentele lichide ale spumei poliuretanice (poliol şi izocianat) se depozitează în bidoane metalice închise ermetic, în spaţii închise şi uscate, la temperaturi între +15 0C şi +25 0C

ferite de umezeală, intemperii şi radiaţii solare.

În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri despre izolarea cu spumă poliuretanică nu ezitați să ne contactați la 0766/521.671.

Logo 2 Izolația Termopol

Comments are closed.